انتصاب آقای مهندس ایرج ناصری مقدم بعنوان مدیر تعاون روستایی استان - انتصاب آقای مهندس ایرج ناصری مقدم بعنوان مدیر تعاون روستایی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس ایرج ناصری مقدم طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران- آقای مهندس حسین صفائی - به عنوان مدیر تعاون روستایی  استان خراسان شمالی منصوب گردیدند