انتصاب سرکار خانم مهندس زهرا امیری فروتقه به عنوان رئیس اداره پشتیبانی وتجهیز شبکه ترویج - انتصاب سرکار خانم مهندس زهرا امیری فروتقه به عنوان رئیس اداره پشتیبانی وتجهیز شبکه ترویج | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سرکار خانم مهندس زهرا امیری فروتقه طی حکمی از سوی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای مهندس محمد روئینی ثانی - به عنوان  رئیس اداره پشتیبانی وتجهیز شبکه ترویج این مدیریت منصوب گردیدند.