انتصاب آقای مهندس علی وحیدی به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رازوجرگلان - انتصاب آقای مهندس علی وحیدی به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رازوجرگلان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس علی وحیدی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رازو جرگلان منصوب گردیدند.