انتصاب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی - انتصاب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی طی حکمی از سوی رئیس سازمان دامپزشکی کشور - آقای دکتر مهدی خلج- به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی منصوب گردیدند