انتصاب آقای مهندس جباران به عنوان مدیر امور اراضی استان - انتصاب آقای مهندس جباران به عنوان مدیر امور اراضی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس رضا جباران  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیر امور اراضی استان منصوب گردیدند.