انتصاب آقای مهندس شریکیان به عنوان مدیر باغبانی استان - انتصاب آقای مهندس شریکیان به عنوان مدیر باغبانی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  محمدعلی شریکیان با موافقت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و طی حکمی از سوی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر محمد جواد تشکری یزد - به عنوان مدیر باغبانی استان منصوب گردیدند.