انتصاب آقای مهندس عبدی به عنوان مدیر امور برنامه و بودجه استان - انتصاب آقای مهندس عبدی به عنوان مدیر امور برنامه و بودجه استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس عبدالله عبدی با موافقت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و طی حکمی از سوی معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای مهندس علی بهنام فر- به عنوان مدیر امور برنامه  و بودجه استان منصوب گردیدند.