انتصاب آقای مهندس نظامدوست به عنوان مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان - انتصاب آقای مهندس نظامدوست به عنوان مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس محسن نظامدوست  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان منصوب گردیدند.