انتصاب آقای مهندس نوری به عنوان رئیس دفتر سازمان - انتصاب آقای مهندس نوری به عنوان رئیس دفتر سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  رضا نوری  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان رئیس دفتر سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.