انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان - انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای دکتر عبداله یوسفی طی حکمی از سوی استاندار محترم استان خراسان شمالی - آقای مهندس سید علی اکبر پرویزی- به عنوان عضو عضو ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.