انتصاب آقای مهندس عربی به عنوان سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان - انتصاب آقای مهندس عربی به عنوان سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جناب آقای مهندس بهروز عربی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان منصوب گردیدند.