انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات پنجمین دوره انتخابات خبرگان و دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی استان - انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات پنجمین دوره انتخابات خبرگان و دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای دکتر عبداله یوسفی طی حکمی از سوی رئیس محترم هیات مرکزی بازرسی وزارت کشور- جناب آقای سامانی- به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات پنجمین دوره انتخابات خبرگان و دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی استان منصوب گردیدند.