انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان رئیس همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی آن - انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان رئیس همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی آن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي