انتصاب آقای دکتر نیکخواه به عنوان مشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذا - انتصاب آقای دکتر نیکخواه به عنوان مشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذا | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

   جناب آقای دکتر محمد حسین نیکخواه  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذا منصوب گردیدند.