انتصاب آقای دکتر تشکری یزد به عنوان دبیر اجرایی همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی آن - انتصاب آقای دکتر تشکری یزد به عنوان دبیر اجرایی همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی آن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

   جناب آقای دکتر محمد تشکری یزد  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و رئیس همایش ملی انگور و  فرآورده های جانبی آن -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان دبیر اجرایی همایش منصوب گردیدند.