انتصاب آقای مهندس عابدی بعنوان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان - انتصاب آقای مهندس عابدی بعنوان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  جناب آقای مهندس خداداد عابدی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان منصوب گردیدند.