انتصاب آقای حیدری بعنوان سرپرست مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی استان - انتصاب آقای حیدری بعنوان سرپرست مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  جناب آقای حضرتقلی حیدری  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان سرپرست مدیریت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی استان منصوب گردیدند.