انتصاب آقای محمدزاده بعنوان مشاور و مدیر حوزه ریاست سازمان - انتصاب آقای محمدزاده بعنوان مشاور و مدیر حوزه ریاست سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس محمد محمدزاده  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مشاور یاست سازمان و مدیر حوزه ریاست سازمان منصوب گردیدند.