انتصاب خانم راشدی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان - انتصاب خانم راشدی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سرکار خانم مهندس جهان راشدی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان منصوب گردیدند.