انتصابات ›› انتصاب خانم راشدی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سرکار خانم مهندس جهان راشدی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان منصوب گردیدند.