انتصاب آقای نظام دوست بعنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی استان خراسان شمالی - انتصاب آقای نظام دوست بعنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس نظام دوست  طی حکمی از سوی رعضو هیت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی -آقای مهندس حمید رسولی- به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.  

 

 فایل ها

 انتصاب    حجم فايل:  1086.55 KB