انتصاب آقای قربانی بعنوان رئیس دفتر رئیس سازمان - انتصاب آقای قربانی بعنوان رئیس دفتر رئیس سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس قربانی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان رئیس دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند. 

 

 فایل ها

 انتصاب    حجم فايل:  3111.85 KB