انتصابات ›› انتصاب آقای قربانی بعنوان رئیس دفتر رئیس سازمان ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس قربانی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان رئیس دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند. 

 

 فایل ها

 انتصاب    حجم فايل:  3111.85 KB