انتصاب معاون مدیريت هماهنگي ترويج کشاورزي - انتصاب معاون مدیريت هماهنگي ترويج کشاورزي | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس محمد روئینی ثانی به عنوان معاون مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی منصوب گردیدند.

جناب  آقای مهندس محمد روئینی ثانی  طی حکمی از سوی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی - آقای مهندس حسین قربانی- از تاریخ 92/8/21 به عنوان معاون مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.