انتصاب سرپرست معاون مدیریت امور اداری و رفاه و پشتیبانی - انتصاب سرپرست معاون مدیریت امور اداری و رفاه و پشتیبانی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس حسن رنجبر سالانقوج به عنوان سرپرست معاون  مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.

جناب  آقای مهندس حسن رنجبر سالانقوج طی حکمی از سوی مدیر محترم امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان - آقای مهندس حسن علی نیا- از تاریخ 92/9/10 به عنوان سرپرست معاون سرپرست معاون مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.