انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو شورای راهبردی تالار مذاکرات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی - انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو شورای راهبردی تالار مذاکرات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  طی حکمی از سوی استاندار محترم خراسان شمالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی-دکتر عبداله یوسفی- به عنوان عضو شورای راهبردی تالار مذاکرات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.