انتصابات ›› انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو شورای راهبردی تالار مذاکرات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  طی حکمی از سوی استاندار محترم خراسان شمالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی-دکتر عبداله یوسفی- به عنوان عضو شورای راهبردی تالار مذاکرات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.