انتصاب آقای مهندس کریمی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان - انتصاب آقای مهندس کریمی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس کریمی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان  رئیس اداره روابط عمومی  سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.