انتصاب سرکارخانم مهندس راشدی به عنوان مشاور و رئیس اداره امور ایثارگران سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب سرکارخانم مهندس راشدی به عنوان مشاور و رئیس اداره امور ایثارگران سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سرکارخانم مهندس راشدی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان  مشاور و رئیس اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.