انتصاب رئیس گروه نوسازی و تحول اداری - انتصاب رئیس گروه نوسازی و تحول اداری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای عبدالغنی روحانی به عنوان رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.

جناب  آقای عبدالغنی روحانی طی حکمی از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان - آقای مهندس منصور برغمدی- از تاریخ 92/10/14 به عنوان رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  بمدت 4 سال منصوب گردیدند.