انتصاب مهندس مهدی شکاری به عنوان سرپرست مدیریت امور طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مهندس مهدی شکاری به عنوان سرپرست مدیریت امور طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مهندس مهدی شکاری  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان  سرپرست مدیریت امور طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند