انتصاب مهندس محمدباقر منتظری به عنوان سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مهندس محمدباقر منتظری به عنوان سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

محمدباقر منتظری طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان  سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.