انتصاب مهندس آرش شایان به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مهندس آرش شایان به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس آرش شایان طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان سرپرست  اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند