انتصاب مهندس محمد سمیعی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مهندس محمد سمیعی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس محمد سمیعی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان  مدیر حوزه ریاست  سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند