انتصاب مهندس محمد سمیعی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مهندس محمد سمیعی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس محمد سمیعی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان  مدیر حقوقی ،مجلس و حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند