انتصاب مهندس محمد محمدزاده به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مهندس محمد محمدزاده به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس محمد محمدزاده طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.