انتصاب سرپرست امور شيلات و آبزيان - انتصاب سرپرست امور شيلات و آبزيان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب  آقای  مهندس محمد محمدزاده  طی حکمی از سوی معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان - آقای مهندس علی مبارکی- از تاریخ 1392/12/11  به عنوان سرپرست امور شیلات و آبزیان  سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.