انتصاب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان - انتصاب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس سعید خوش قامت باجگیران طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس ابوالفضل یاوری-  به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان منصوب گردیدند.