انتصاب سرپرست اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی - انتصاب سرپرست اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس حمیدرضا رضایی طی حکمی در مورخه 92/12/26 از سوی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس حسین قربانی-  به عنوان سرپرست اداره آموزش بهره برداران منصوب گردیدند.