انتصاب اداره رئيس اداره روابط عمومي - انتصاب اداره رئيس اداره روابط عمومي | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای حضرتقلی حیدری طی حکمی در مورخه 93/2/2 از سوی رئیس محترم جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس ابوالفضل یاوری -  به عنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان منصوب گردیدند.