انتصاب رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلهای مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی - انتصاب رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلهای مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس عبدالعلی عزیزصحرا طی حکمی در مورخه 92/12/26 از سوی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس حسین قربانی-  به عنوان رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلها منصوب گردیدند.