انتصاب سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - انتصاب سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مهندس سید عباس آقامیری طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.