انتصاب سرپرست معاون مدیریت برنامه و بودجه - انتصاب سرپرست معاون مدیریت برنامه و بودجه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس جعفر شرقی طی حکمی در مورخه 93/2/11 از سوی مدیر محترم برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس کورش واحدی-  به عنوان سرپرست معاون مدیریت برنامه و بودجه منصوب گردیدند.