انتصاب مشاور جوان سازمان - انتصاب مشاور جوان سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس صفدر صفدری طی حکمی در مورخه  1393/2/25 از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- آقای مهندس ابوالفضل یاوری - به عنوان مشاور جوان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.