دیدار سرهنگ فغانی از قرارگاه پیشرفت و آبادانی با ریاست محترم سازمان - دیدار سرهنگ فغانی از قرارگاه پیشرفت و آبادانی با ریاست محترم سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي