نشست خبری دکتر خاوازی - نشست خبری دکتر خاوازی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي