جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی - جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي