عرض خیر مقدم دکتر یوسفی به دکتر خاوازی - عرض خیر مقدم دکتر یوسفی به دکتر خاوازی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي