حضور آقای دکتر فلسفی مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در همایش زکات استان - حضور آقای دکتر فلسفی مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در همایش زکات استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي