مراسم کشت مکانیزه کلزا به مساحت 5 هکتار(روستای زیارت - شهرستان شیروان ) - مراسم کشت مکانیزه کلزا به مساحت 5 هکتار(روستای زیارت - شهرستان شیروان ) | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي