معاينه فني کمباين؛ شرط دریافت سوخت - معاينه فني کمباين؛ شرط دریافت سوخت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

دریافت معاينه فني کمباين، شرط برخورداری از سوخت است.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي  خراسان شمالی گفت: معاينه فني کمباين؛ شرط دریافت سوخت است.

دکتر محمدجواد تشکری با بيان اينکه در تأمين سوخت کمباين ها هيچ مشکلي نداریم،گفت: به کمباين هايي که معاينه فني نداشته باشد، سهميه سوخت تعلق نمي گيرد.

 وی افزود: تاکنون 260 دستگاه معاينه فني دريافت کرده است که با ثبت در سامانه، براي دريافت حواله سوخت هيچ مشکلي ندارند.