ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در استان خراسان شمالی - ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سطح کشت باغات پسته استان را 4834  هکتار شامل 2950 هکتار غیر بارور و 1884 هکتار بارور با تولید 2615 تن عنوان کرد.

مهندس محمدعلی شریکیان گفت: میانگین عملکرد باغات پسته در استان 1388 کیلوگرم در هکتار است و شهرستان های اسفراین و جاجرم به ترتیب بیشترین سطوح زیرکشت و تولید پسته را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود:  ارقام پسته استان  شامل کله قوچی، فندقی، اوحدی، احمد آقایی، اکبری، سفید بادامی و عباسعلی بوده که سازگار به شرایط آب و هوایی استان می باشد و سطح توسعه کشت پسته در سال جاری 400 هکتار برآورد می گردد.

مهندس شریکیان خاطرنشان کرد: پسته کاری سرمایه گذاری بلند مدت است بر این اساس لازم است بهره برداران با آگاهی دقیق از نیاز های اکولوژیکی، داده های اقلیمی منطقه ( نظیر دما، رطوبت در زمان گرده افشانی، ارتفاع از سطح دریا و.. )، شرایط فیزیکی وشیمیایی خاک و  آب وتوجیهات فنی و اقتصادی نسبت به احداث باغ پسته اقدام نمایند و همچنین تامین پیوندک سالم از ارقام تجاری سازگار و پر محصول در برنامه ایجاد باغات پسته بسیار حائز اهمیت است .

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:در سال جاری با تامین پیوندک پسته ارقام تجاری و برتر اکبری، احمدآقائی از باغات مادری شهرستان های رفسنجان، دامغان وقم 7 هکتار باغ مادری پسته در شهرستان های اسفراین (3 هکتار)، جاجرم (3 هکتار)،  مانه و سملقان (هکتار1) ایجاد شدتا در سنوات آتی امکان تهیه و تامین پیوندک در استان فراهم گردد.

مهندس شریکیان ادامه داد: همچنین به منظور بررسی سازگاری ارقام پسته با شرایط آب و هوایی استان باغات سازگاری با  22 رقم تجاری و برتر شامل چروک، ممتاز، رضایی، شاه پسند، فندقی، کله قوچی، سفیدپسته، احمدآقایی، اکبری، عباسعلی،  AN1، AN2 ، AN3 ، AN4 AN5 ، اکبری پوست قرمز، بادامی سفید، شاپسند، خنجری، نر زودگل، نر متوسط گل، نر دیرگل در شهرستان جاجرم ایجاد شد تا در برنامه توسعه سال های آینده ارقام سازگار و پر محصول توسعه یابد.