رفع مشکلات آبران سد سومبار و چندیر با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان - رفع مشکلات آبران سد سومبار و چندیر با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جلسه ای با حضور دکتر پاکمهر رئیس مجمع نمایندگان استان، دکتر یوسفی رئیس سازمان جهادکشاورزی ، مهندس مرتضوی مدیرعامل آب منطقه، قلی پور مدیرکل امور عشایری و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و شورا و نمایندگان اهالی شهرستان رازوجرگلان جهت بحث  و تبادل نظر و ارائه  طریق جهت رفع مشکل آبران سد سومبار و چندیر و لایروبی رودخانه اترک برگزار شد.

در این جلسه پس از استماع مشکلات اهالی جرگلان مقرر شدتا آقای دکتر پاکمهر و مدیرعامل آب منطقه ای با نمایندگان پارلمان وزارت نیرو راه حلی تخفیفی جهت کاهش ریالی حق آبه کشاورزان انجام دهند تا هم از میزان 8 میلیون تومان برای هر هکتار ( فقط یکبار برای همیشه پرداخت شود)  و هم به مبلغ 5 میلیون تومان کاهش پیدا کند یا همان میزان 8 میلیون تومان در تقسیط دراز مدت بدون سود بازپرداخت شود.

دکتر یوسفی اظهار داشت: برای سد سومبار تاکنون 510 هکتار زیر پویش و  تجهیز سیستم آبیاری نوین با پیشرفت فیزیکی 80درصد صورت پذیرفته است  و برای سد چندیر نیز از 560 هکتار 330 هکتار پایان پذیرفته و  130 هکتار نیز با پیشرفت فیزکی 85درصد آماده بهره برداری است تا به صورت آبیاری فنی حداکثر سود شامل حال بهره برداران و کشاورزان گردد.

در پایان مقرر شد شورا و  نمایندگان بخش جرگلان با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی مکاتبه ای با دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال جهت حل این مسئله داشته باشند.