کشت قراردادی کلزا در خراسان شمالی - کشت قراردادی کلزا در خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پاییز امسال پیش بینی می شود در هفت هزار هکتار از مزارع استان، کلزا کشت شود و شرکت آستان قدس رضوی، در قالب کشت قراردادی با نرخ تضمینی محصول برداشت شده کلزای استان را خریداری خواهد کرد.

دکترمحمد جواد تشکری با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه سال 99، اظهار کرد: در این فصل زراعی، 231 هزار هکتار از زمین های زراعی استان به کشت گندم، جو و کلزا اختصاص خواهد یافت.

دکترتشکری با بیان اینکه در این فصل زراعی پیش بینی می شود که در سطح هفت هزار هکتار از مزارع استان محصول کلزا کشت شود، گفت: شرکت آستان قدس رضوی محصول کلزای استان را در قالب کشت قراردادی با نرخ تضمینی خریداری خواهد کرد.

وی در ادامه به کشت محصول گندم در استان نیز اشاره کرد و گفت: در فصل زراعی پاییزه امسال در سطح 145 هزار هکتار از مزارع استان محصول گندم کشت می شود که پیش بینی می کنیم از این سطح زراعی 298 هزار تن گندم برداشت شود.

وی افزود: پیش بینی می شود که برای کشت این محصول حدود 10 هزار تن بذور گندم توزیع شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درباره کشت جو در استان نیز بیان کرد: در فصل زراعی پاییزه امسال در سطح هشت هزار هکتار از مزارع استان محصول جو کشت می شود که پیش بینی می کنیم از این سطح کشت 130 هزار تن محصول جو برداشت شود.

دکتر تشکری افزود: پیش بینی می شود برای این سطح از کشت، دو هزار تن بذور جو توزیع شود.